ipa logo
IPA lucenec

Čo je IPA

Slovenská sekcia IPA je nepolitickým, dobrovoľným, záujmovým zdruţením prís-lušníkov policajno-bezpečnostných sluţieb v aktívnej sluţbe alebo na dôchodku, bez rozdielu hodnosti, pohlavia, farby pleti, jazyka alebo náboţenstva spĺňajúcich pod-mienky členstva stanovené týmito stanovami. Jej cieľom je vytvárať putá priateľstva a podporovať medzinárodnú spoluprácu.

Čo je IPA?

Aké ciele má IPA

Čo IPA ponúka?

Všetky práva vyhradené pre IPA Lučenec.
©2011 webdizajn: www.webtrix.sk